WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI
Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, automatycznie zbieramy z Twojego urządzenia ustawienia języka, adres IP, strefę czasową, typ i model urządzenia, ustawienia urządzenia, system operacyjny, dostawcę usług internetowych, operatora komórkowego i identyfikator sprzętu. Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć nasze usługi, analizować sposób korzystania z witryny przez naszych klientów oraz mierzyć reklamy.

Do ulepszania strony internetowej i wyświetlania reklam korzystamy z rozwiązań firm trzecich. Dzięki temu możemy przetwarzać dane korzystając z rozwiązań opracowanych przez Google i Cloudflare. W związku z tym część danych jest przechowywana i przetwarzana na serwerach takich podmiotów trzecich. Dzięki temu możemy analizować różne interakcje (to, co oglądali nasi użytkownicy).

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, co robimy z danymi (sekcja 3), jakie prawa do prywatności danych są dla Ciebie dostępne (sekcja 6) i kto będzie administratorem danych (sekcja 1). Jeśli jakiekolwiek pytania pozostaną bez odpowiedzi, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem [email protected], usług i produktów dostarczanych za jego pośrednictwem (wraz z Serwisem „Usługa”), w jaki sposób takie dane osobowe będą przetwarzane.

KORZYSTAJĄC Z USŁUGI, OBIECUJESZ, ŻE (I) PRZECZYTAŁEŚ, ZROZUMIAŁE I ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, ORAZ (II) MASZ POWYŻEJ 16 LAT (LUB TWOI RODZIC LUB OPIEKUN PRZECZYTAŁ I ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI DLA WAS). Jeśli nie zgadzasz się lub nie możesz złożyć tej obietnicy, nie możesz korzystać z Usługi. W takim przypadku musisz (a) skontaktować się z nami i zażądać usunięcia swoich danych; (b) opuścić Witrynę i nie uzyskiwać do niej dostępu ani nie korzystać z niej

„GDPR” oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

„EEA” obejmuje wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Do celów niniejszej polityki EOG obejmuje Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

„Proces” w odniesieniu do danych osobowych obejmuje gromadzenie, przechowywanie i ujawnianie innym.

SPIS TREŚCI

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
2.KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE ZBIERAMY
3.W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
4.POD JAKIMI PODSTAWAMI PRAWNYMI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE (Dotyczy tylko użytkowników z EOG)
5.KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE
6.JAK MOŻESZ WYKONYWAĆ PRAWA DO PRYWATNOŚCI
7.OGRANICZENIE WIEKOWE
8.MIĘDZYNARODOWE TRANSFER DANYCH
9.ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI
10.KALIFORNIA PRAWA PRYWATNOŚCI
11.PRZECHOWYWANIE DANYCH
12.W JAKI SPOSÓB OBCHODZI SIĘ Z ŻĄDANIAMI „NIE ŚLEDŹ”?
13.SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  randkowyserwis.pl będzie administratorem Twoich danych osobowych.
 2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE ZBIERAMY
  Twoje dane zbieramy automatycznie (na przykład adres IP, typ urządzenia itp.).

2.1 Dane, które zbieramy automatycznie:
2.1.1 Dane urządzenia i lokalizacji
Zbieramy dane z Twojego urządzenia mobilnego. Przykładami takich danych są: ustawienia języka, adres IP, strefa czasowa, typ i model urządzenia, ustawienia urządzenia, system operacyjny, dostawca usług internetowych, operator komórkowy, identyfikator sprzętu. Rejestrujemy również reklamy w naszej Witrynie, z którymi wchodzisz w interakcję (oraz linki internetowe, do których prowadzą te reklamy).

2.1.2 Dane użytkowania
Rejestrujemy, w jaki sposób korzystasz z naszej Usługi. Na przykład rejestrujemy, jakie strony przeglądałeś, funkcje i treści, z którymi wchodzisz w interakcję, jak często korzystasz z Witryny, jak długo przebywasz w Witrynie.

2.1.3 Pliki cookie
Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze użytkownika w celu prowadzenia dokumentacji. Pliki cookie mogą być plikami cookie sesji lub trwałymi plikami cookie. Sesyjny plik cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki i służy do ułatwienia nawigacji w naszym Serwisie. Trwały plik cookie pozostaje na dysku twardym przez dłuższy czas. Używamy również pikseli śledzących, które ustawiają pliki cookie, aby pomóc w dostarczaniu reklam online.

Pliki cookie służą w szczególności do automatycznego rozpoznawania Cię przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej. Dzięki temu informacje, które wcześniej wprowadziłeś w określonych polach na stronie internetowej, mogą automatycznie pojawić się przy następnym skorzystaniu z naszego Serwisu. Dane z plików cookie będą przechowywane na Twoim urządzeniu i w większości przypadków tylko przez ograniczony czas.

 1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
  Twoje dane osobowe przetwarzamy:

3.1 Aby świadczyć naszą usługę
Obejmuje to umożliwienie korzystania z Usługi w sposób płynny oraz zapobieganie błędom lub problemom technicznym w Usłudze lub ich rozwiązywanie.

Korzystamy z Cloudflare, czyli rozwiązania do ochrony przed atakami DDoS. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź Politykę prywatności Cloudflare.

3.2 Aby zapewnić obsługę klienta
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje prośby o pomoc techniczną, informacje o Usługach lub na jakąkolwiek inną komunikację, którą inicjujesz. W tym celu możemy wysyłać Ci np. powiadomienia lub e-maile dotyczące, wydajność naszej Usługi, bezpieczeństwo, powiadomienia dotyczące naszych Warunków użytkowania lub niniejszej Polityki prywatności.

3.3 Aby badać i analizować korzystanie z Usługi
Pomaga nam to lepiej zrozumieć naszą działalność, analizować nasze działania, utrzymywać, ulepszać, wprowadzać innowacje, planować, projektować i rozwijać Usługę oraz nasze nowe produkty. Dane te wykorzystujemy również do celów analizy statystycznej, testowania i ulepszania naszych ofert. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, jakie kategorie użytkowników korzystają z naszych Usług. W konsekwencji często decydujemy o tym, jak ulepszyć Usługę, w oparciu o wyniki uzyskane z tego przetwarzania.

Aby analizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Usługi i mierzyć skuteczność niektórych reklam, korzystamy z Google Analytics, programu do analizy sieci Google. Aby zapewnić nam analitykę, Google Analytics umieszcza pliki cookie na Twoim urządzeniu. W Google Analytics uzyskujemy w szczególności zagregowane informacje o danych, które wprowadzasz w naszej Witrynie oraz o interakcjach użytkowników w ramach Witryny. Google umożliwia wpływanie na gromadzenie i przetwarzanie informacji generowanych przez Google, w szczególności poprzez zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej tutaj. Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje informacje, znajdziesz tutaj.

3.4 W celu egzekwowania naszych Warunków użytkowania oraz zapobiegania oszustwom i zwalczania ich
Wykorzystujemy dane osobowe w celu egzekwowania naszych umów i zobowiązań umownych, wykrywania, zapobiegania i zwalczania oszustw. W wyniku takiego przetwarzania możemy udostępniać Twoje dane innym, w tym organom ścigania (w szczególności w przypadku powstania sporu w związku z naszymi Warunkami korzystania).

3.5 Aby spełnić zobowiązania prawne
Możemy przetwarzać, wykorzystywać lub udostępniać Twoje dane, gdy wymaga tego prawo, w szczególności, gdy organ ścigania zażąda Twoich danych za pomocą dostępnych środków prawnych.

 1. POD JAKIMI PODSTAWAMI PRAWNYMI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
  W tej sekcji informujemy, z jakiej podstawy prawnej korzystamy w każdym konkretnym celu przetwarzania. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego celu, zapoznaj się z sekcją 3. Ta sekcja dotyczy wyłącznie użytkowników z EOG.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

4.1 Aby wykonać naszą umowę z Tobą;
Na podstawie tej podstawy prawnej:

 • Świadczyć naszą usługę (zgodnie z naszymi Warunkami korzystania)
 • Zapewnij obsługę klienta

4.2 Dla naszych (lub innych) uzasadnionych interesów, chyba że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych;

 • Opieramy się na uzasadnionych interesach:

Aby zbadać i przeanalizować korzystanie z Usługi
Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym celu jest nasz interes w ulepszaniu naszej Usługi, abyśmy rozumieli preferencje użytkowników i byli w stanie zapewnić Ci lepsze wrażenia (na przykład, aby korzystanie z Serwisu było łatwiejsze i przyjemniejsze, lub aby wprowadzić i przetestować nowe funkcje).

Naszym uzasadnionym interesem w tym celu jest egzekwowanie naszych praw, zapobieganie oszustwom i nieuprawnionemu korzystaniu z Usługi oraz przeciwdziałanie im, nieprzestrzeganie naszych Warunków korzystania.

4.3 Aby spełnić zobowiązania prawne.

 1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE
  Udostępniamy informacje stronom trzecim, które pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, integrować, dostosowywać, wspierać i sprzedawać naszą Usługę. Możemy udostępniać niektóre zestawy danych osobowych, w szczególności do celów i stronom wskazanym w punkcie 3 niniejszej Polityki Prywatności. Rodzaje stron trzecich, którym udostępniamy informacje, obejmują w szczególności:

5.1 Dostawcy usług
Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim, które zatrudniamy do świadczenia usług lub wykonywania funkcji biznesowych w naszym imieniu, na podstawie naszych instrukcji. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym rodzajom usługodawców:

dostawcy usług bezpieczeństwa stron internetowych (Cloudflare)
dostawcy analizy danych (Google)


5.2 Organy ścigania i inne organy publiczne
Możemy wykorzystywać i ujawniać dane osobowe w celu egzekwowania naszych Warunków korzystania, ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, Ciebie lub innych osób oraz w celu odpowiedzi na wnioski sądów, organów ścigania agencje, agencje regulacyjne i inne organy publiczne i rządowe lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

5.3 Osoby trzecie w ramach fuzji lub przejęcia
W miarę rozwoju naszej działalności możemy kupować lub sprzedawać aktywa lub oferty biznesowe. Informacje klientów są zazwyczaj jednym z przekazywanych aktywów biznesowych w tego typu transakcjach. Możemy również udostępniać takie informacje dowolnemu podmiotowi powiązanemu (np. Spółce macierzystej lub zależnej) i możemy przekazywać takie informacje w trakcie transakcji korporacyjnej, takiej jak sprzedaż naszej firmy, zbycie, fuzja, konsolidacja lub sprzedaż aktywów, lub w mało prawdopodobnym przypadku bankructwa.

 1. JAK MOŻESZ WYKONYWAĆ PRAWA DO PRYWATNOŚCI
  Aby mieć kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, masz następujące prawa:

Uzyskiwanie dostępu / przeglądanie / aktualizacja / zmiany/poprawiania Twoich danych osobowych. Możesz przeglądać, edytować lub zmieniać dane osobowe, które wcześniej podałeś w Serwisie.

Usunięcie Twoich danych osobowych. Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z prawem.

Gdy poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych, dołożymy uzasadnionych starań, aby spełnić Twoją prośbę. W niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do przechowywania niektórych danych przez określony czas; w takim przypadku spełnimy Twoje żądanie po spełnieniu naszych zobowiązań.

Sprzeciw lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych. Możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych lub ograniczenie ich wykorzystywania.

Dodatkowe informacje dla użytkowników z EOG:

Jeśli mieszkasz w EOG, oprócz powyższych masz następujące prawa:

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Chcielibyśmy, abyś skontaktował się z nami bezpośrednio, abyśmy mogli zająć się Twoimi wątpliwościami. Niemniej jednak masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, pracujesz lub gdzie miało miejsce domniemane naruszenie.

Prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz otrzymać swoje dane osobowe w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, możesz wysłać do nas odpowiednie żądanie, jak opisano poniżej.

Aby skorzystać ze swoich praw do prywatności, wyślij prośbę na adres [email protected]

 1. OGRANICZENIE WIEKOWE
  Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiesz się, że osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe, skontaktuj się z nami.
 2. MIĘDZYNARODOWE TRANSFER DANYCH
  Możemy przekazywać dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane zostały pierwotnie zebrane w celu świadczenia Usługi określonej w Regulaminie oraz w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli w tych krajach nie obowiązują takie same przepisy dotyczące ochrony danych, jak w kraju, w którym pierwotnie podałeś informacje, stosujemy specjalne zabezpieczenia.

W szczególności, jeśli przekazujemy dane osobowe pochodzące z EOG do krajów o niewystarczającym poziomie ochrony danych, korzystamy z jednej z następujących podstaw prawnych: (i) Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (szczegóły dostępne tutaj) lub ( ii) decyzje Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności dotyczące niektórych krajów (szczegóły dostępne tutaj).

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
  Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności. Jeśli zdecydujemy się wprowadzić istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, zostaniesz o tym powiadomiony dostępnymi środkami, takimi jak e-mail, i będziesz mieć możliwość zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności. Kontynuując dostęp do Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienioną Polityką prywatności.
 2. PRAWA DO PRYWATNOŚCI W KALIFORNII
  Kalifornijskie prawo Shine the Light daje mieszkańcom Kalifornii prawo do zapytania firm raz w roku, jakie dane osobowe udostępniają stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego tych stron trzecich. Dowiedz się więcej o tym, co zgodnie z ustawą jest uważane za dane osobowe.

Aby uzyskać od nas te informacje, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected], która zawiera w tytule „Wniosek o informacje dotyczące prywatności w Kalifornii” oraz swój stan zamieszkania i adres e-mail w treści wiadomości. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, w odpowiedzi przekażemy Ci wymagane informacje na Twój adres e-mail.

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności (w tym świadczenia Usługi na Twoją rzecz). Będziemy również przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.
 2. W JAKI SPOSÓB OBCHODZI SIĘ Z ŻĄDANIAMI „NIE ŚLEDŹ”?
  O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, niniejsza Witryna nie obsługuje żądań „Nie śledź”. Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.
 3. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
  W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące niniejszej Polityki prywatności i jej poprzednich wersji. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konta lub danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 29 sierpnia 2022 r.