AKCEPTACJA WARUNKÓW
Serwis dostępny pod adresem: blackdatingsites.org oraz treści dostępne za pośrednictwem Serwisu lub naszych e-maili („Treść”) są dystrybuowane przez randkowyserwis.pl („my”, „nas”, „nasz” lub „Spółka”). Serwisy randkowyserwis Serwisu, wraz z Treścią, narzędziami, transakcjami i innymi usługami dostępnymi za pomocą Serwisu, zwane są łącznie „Usługą”.

1.1 Twój dostęp i korzystanie z Usługi oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania („Warunki”), które ustanawiają prawnie wiążący stosunek umowny między Tobą a Firmą. Z tego powodu PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI.

1.2 Zapoznaj się również z naszą Polityką prywatności. Warunki Polityki Prywatności oraz inne dodatkowe warunki, zasady lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu zamieszczane w Serwisie, zostają niniejszym wyraźnie włączone przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

1.3 O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków, a Ty zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania konkretnego powiadomienia o każdej takiej zmianie.

1.4 NINIEJSZE WARUNKI ZAWIERAJĄ WAŻNE ZASTRZEŻENIA (PUNKT 2), ZASTRZEŻENIA GWARANCJI (PUNKT 7), OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI (PUNKT 8), A TAKŻE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY SĘDZIEJNEJ, ROZPRAWY SĄDOWEJ ORAZ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWANIE ZBIOROWE (ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO). O ile nie zrezygnujesz w ciągu 30 dni od pierwszego użycia naszej usługi, jak określono w paragrafie 11, ARBITRAŻ JEST WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ŚRODKOWYM W PRZYPADKU WSZELKICH SPORÓW I JEST OBOWIĄZKOWY Z WYJĄTKIEM OKREŚLONYCH PONIŻEJ W CZĘŚCI 11.

1.5 JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB JEŚLI NIE JEST KWALIFIKOWANY LUB UPOWAŻNIONY DO ZWIĄZANIA NINIEJSZYMI WARUNKAMI, NIE NALEŻY UZYSKAĆ ​​DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I USŁUGI ANI NIE KORZYSTAĆ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

 1. WAŻNE ZASTRZEŻENIA

NIE GWARANTUJEMY, ŻE (I) USŁUGA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA, (II) USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA, TERMINOWA, BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, (III) WYNIKI KORZYSTANIA Z SERWISU BĘDĄ UZYSKANE DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE LUB (IV) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA LUB PRZYNOSI JAKIEKOLWIEK KORZYŚCI.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE STRONA INTERNETOWA MOŻE ZEZWALAĆ INNYM FIRMOM, USŁUGOM LUB WITRYNOM INTERNETOWYM POJAWIAĆ SIĘ NA STRONIE W ZAMIANIE ZA WYNAGRODZENIE ZA REKLAMĘ.

 1. KORZYSTANIE Z USŁUGI

3.1 Jeśli korzystasz z Usługi, oświadczasz i gwarantujesz Firmie, że: (i) wszystkie wymagane informacje, które przesyłasz, są prawdziwe i dokładne; (ii) korzystanie z Usługi nie narusza żadnego obowiązującego prawa lub regulacji ani niniejszych Warunków. W przeciwnym razie nie będziemy mogli poprawnie spersonalizować usług.

3.2 Usługa nie jest przeznaczona do użytku przez osoby poniżej 16 roku życia. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz Firmie, że spełniasz powyższe kwalifikacje. Wszyscy użytkownicy, którzy są nieletni w jurysdykcji, w której zamieszkują (zazwyczaj poniżej 18 roku życia) muszą mieć pozwolenie i być bezpośrednio nadzorowani przez swojego rodzica lub opiekuna, aby korzystać z Usługi. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, przed skorzystaniem z Usługi musisz poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków.

3.3 Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi, z powiadomieniem lub bez powiadomienia, w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.

3.4 Korzystając z Usługi, zgadzasz się na otrzymywanie od Firmy określonych komunikatów i aktualizacji dotyczących Usługi. Możesz zrezygnować z otrzymywania mniej istotnych wiadomości, anulując subskrypcję powiadomienia e-mail.

3.5 Usługa może być modyfikowana, aktualizowana, przerywana lub zawieszana w dowolnym momencie bez powiadomienia użytkownika lub naszej odpowiedzialności.

3.6 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie sprzętu i usług telekomunikacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie opłaty z tym związane (takie jak urządzenia komputerowe i dostawca usług internetowych oraz opłaty za połączenia).

3.7 Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przez prawo, firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego, utratę danych lub inne szkody wyrządzone Tobie lub jakiejkolwiek stronie trzeciej, w tym, bez ograniczeń, wszelkie uszkodzenia ciała wynikające z Twojego dostępu do lub korzystanie z Usługi lub poleganie na jakichkolwiek informacjach lub poradach.

3.8 Firma nie ma obowiązku zapewniania Ci jakiejkolwiek obsługi klienta. Firma może jednak od czasu do czasu zapewniać obsługę klienta, według własnego uznania.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, REKLAMY OSÓB TRZECICH

4.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że cały tekst, obrazy, znaki, logo, kompilacje (co oznacza zbieranie, układanie i gromadzenie informacji), dane, inne treści, oprogramowanie i materiały wyświetlane w Usłudze lub wykorzystywane przez Spółkę do obsługi Usługi (w tym W

strona internetowa i Treść) są własnością nas lub osób trzecich.

4.2 Firma wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do wszystkich powyższych, i z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkie ich wykorzystanie, redystrybucja, sprzedaż, dekompilacja, inżynieria wsteczna, dezasemblacja, tłumaczenie lub inne ich wykorzystanie jest zabronione. Świadczenie Usługi nie przenosi na Ciebie ani na jakąkolwiek osobę trzecią żadnych praw, tytułów ani udziałów w takich prawach własności intelektualnej.

 1. 3 Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Spółka udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej licencji (bez prawa do udzielania sublicencji) na korzystanie z Witryny i Usługi wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów.
 2. 4 Zgadzasz się, oświadczasz i gwarantujesz, że korzystanie przez Ciebie z Usługi lub jakiejkolwiek jej części będzie zgodne z powyższą licencją, zobowiązaniami i ograniczeniami i nie będzie naruszać ani naruszać praw żadnej innej strony ani żadnej umowy lub obowiązek prawny wobec innych stron. Ponadto zgadzasz się, że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i rozporządzeń związanych z Usługą lub korzystaniem z niej, a także będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za własne indywidualne naruszenia takich przepisów.
 3. 5 Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub zasobów stron trzecich oraz reklamy stron trzecich (łącznie „Reklamy stron trzecich”). Takie Reklamy Osób Zewnętrznych nie są pod kontrolą Firmy i Firma nie ponosi odpowiedzialności za Reklamy Osób Zewnętrznych. Firma udostępnia te Reklamy Osób Trzecich wyłącznie dla wygody i nie sprawdza, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do Reklam Osób Trzecich. Reklamy i inne informacje dostarczane przez reklamy witryn stron trzecich mogą nie być w pełni dokładne. Przyjmujesz do wiadomości wyłączną odpowiedzialność i przyjmujesz wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich stron internetowych lub zasobów. Kiedy łączysz się z witryną strony trzeciej, obowiązują odpowiednie warunki i zasady dostawcy usług, w tym praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji z jakąkolwiek stroną trzecią należy przeprowadzić wszelkie dochodzenie, które uważasz za konieczne lub właściwe. Twoje transakcje i inne transakcje z reklamami stron trzecich, które znajdują się w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym płatność i dostawa powiązanych towarów lub usług, są dokonywane wyłącznie między Tobą a takim sprzedawcą lub reklamodawcą.

4.6 Niniejszym zwalniasz nas, naszych funkcjonariuszy, pracowników, agentów i następców prawnych z roszczeń, żąda wszelkich strat, szkód, praw, roszczeń i działań wszelkiego rodzaju, w tym obrażeń ciała, śmierci i szkód majątkowych, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z jakimikolwiek interakcjami z jakimikolwiek użytkownikami Usługi lub jakimikolwiek Reklamami Osób Trzecich lub wynikające z takich interakcji lub postępowania.

 1. OŚWIADCZENIA I OGRANICZENIA UŻYTKOWNIKA

5.1 Korzystając z Usługi, oświadczasz i gwarantujesz, że:

5.1.1 posiadasz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków;

5.1.2 nie masz mniej niż 16 lat;

5.1.3 nie uzyskasz dostępu do Usługi za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób;

5.1.4 nie będziesz korzystać z Usługi w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu;

5.1.5 nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm”;

5.1.6 nie znajdujesz się na żadnej rządowej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych; oraz

5.1.7 korzystanie z Usługi nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.

5.2 Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Usługi (lub dowolnej jej części).

5.3 Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usługi ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Usługę. Usługa nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są specjalnie przez nas wspierane lub zatwierdzone.

5.4 Jako użytkownik Serwisu zgadzasz się nie:

5.4.1 systematycznie pobierać dane lub inne treści z Usługi w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od nas;

5.4.2 nieuprawnionego korzystania z Usługi;

5.4.3 dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń, ulepszeń, tłumaczeń lub prac pochodnych z Usługi;

5.4. 4 korzystać z Usługi do wszelkich przedsięwzięć generujących przychody, przedsięwzięć komercyjnych lub innych celów, do których nie jest przeznaczona ani przeznaczona;

5.4.5 udostępniać Usługę za pośrednictwem sieci lub innego środowiska umożliwiającego dostęp lub korzystanie przez wiele urządzeń lub użytkowników w tym samym czasie;

5.4.6 używać Usługi do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowania, które bezpośrednio lub pośrednio jest konkurencyjne lub w jakikolwiek sposób zastępujące Usługę;

5.4.7 używać jakichkolwiek informacji zastrzeżonych lub któregokolwiek z naszych interfejsów lub innej naszej własności intelektualnej w projektowanie, rozwój, produkcja, licencjonowanie lub dystrybucja jakichkolwiek aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z Usługą;

5.4.8 omijać, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Usługi;

5.4.9 angażować się w nieautoryzowane ramkowanie lub łączenie z Usługą;

5.4.10 ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Usługi lub sieci lub usług połączonych z Usługą;

5.4.11 odszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub dokonywać inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania stanowiącego lub w jakikolwiek sposób składającego się na część Usługi;

5.4.12 próbować ominąć wszelkie środki Usługi mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Usługi lub jakiejkolwiek części Usługi;

5.4.13 przesyłać lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób plików zawierających wirusy, robaki, trojany, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą uszkodzić działanie komputera innego użytkownika;

5.4. 14 używać, uruchamiać, rozwijać lub rozpowszechniać jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń, jakichkolwiek pająków, robotów, narzędzi oszukujących, skrobaków lub czytników offline, które uzyskują dostęp do Usługi, lub używać lub uruchamiać nieautoryzowane skrypty lub inne oprogramowanie;

5.4.15 korzystać z Usługi w celu wysyłania automatycznych zapytań do dowolnej witryny internetowej lub wysyłania niezamówionych komercyjnych wiadomości e-mail;

5.4.16 dyskredytować, niszczyć lub w inny sposób szkodzić, naszym zdaniem, nas i/lub Usługę;

5.4.17 korzystać z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub regulacjami; lub

5.4.18 w inny sposób naruszają niniejsze Warunki.

 1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

STRONA INTERNETOWA, TREŚCI CYFROWE I INNE ASPEKTY USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. STRONA INTERNETOWA, TREŚCI CYFROWE I INNE ASPEKTY USŁUGI SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW, NIEWŁAŚCIWOŚCI I WZGLĘDNOŚCI, CEL ORAZ WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE Z JAKIEJKOLWIEK TRYBU WYKONANIA LUB WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO, KTÓRE WSZYSTKIE SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE. FIRMA I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE: (I) USŁUGA, TREŚCI CYFROWE LUB INNE INFORMACJE BĘDĄ TERMINOWE, DOKŁADNE, NIEZAWODNE LUB POPRAWNE; (II) USŁUGA BĘDZIE BEZPIECZNA LUB DOSTĘPNA W DOWOLNYM CZASIE LUB MIEJSCU; (III) WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE; (IV) USŁUGA BĘDZIE WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW; LUB (V) MOŻNA OSIĄGNĄĆ DOWOLNY WYNIK LUB WYNIK.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 W ŻADNYM WYPADKU MY (I NASZE PODMIOTY ZWIĄZANE) NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI , USŁUGI (W TYM STRONY INTERNETOWEJ LUB TREŚCI) LUB REKLAM OSÓB TRZECICH, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. DOSTĘP DO USŁUGI I KORZYSTANIE Z NIEJ (W TYM STRONY INTERNETOWEJ I TREŚCI) ORAZ REKLAM OSÓB TRZECICH ODNOSZĄ SIĘ NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO, A UŻYTKOWNIK BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SWOICH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH LUB WYNIKAJĄCE Z TEGO UTRATY DANYCH.

7.2 NIEZALEŻNIE OD WSZYSTKICH INFORMACJI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZGADZASZ SIĘ, ŻE ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, TREŚCI LUB USŁUGI OGRANICZA SIĘ DO KWOT, KTÓRE ZAPŁACIŁ SPÓŁCE ZA USŁUGĘ . POWYŻSZE OGRANICZENIA ODSZKODOWANIA SĄ PODSTAWĄ WARUNKÓW POMIĘDZY SPÓŁKĄ A UŻYTKOWNIKIEM.

7.3 NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE SZKODY WTÓRNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.

 1. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i zabezpieczyć Firmę, jej następców, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, wszelkie powiązane firmy, jej dostawców, licencjodawców i partnerów, a także członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli każdego z nich, w tym koszty i honoraria prawników , od wszelkich roszczeń lub żądań wysuniętych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z (i) korzystaniem przez użytkownika z Usługi lub (ii) naruszeniem niniejszych Warunków. Firma zastrzega sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany do zabezpieczenia nas i zgadzasz się współpracować w naszej obronie przed tymi roszczeniami. Zgadzasz się nie załatwiać żadnej sprawy bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Firma dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, gdy tylko się o tym dowie.

ZASTOSOWANIE MIĘDZYNARODOWE
Firma nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa jest dostępna, odpowiednia lub prawnie dostępna do użytku w Twojej jurysdykcji, a dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest zabronione na terytoriach, na których byłoby to nielegalne. Uzyskujesz dostęp do Usługi z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów.

 1. OBOWIĄZKOWE WIĄŻĄCE ARBITRAŻ I POZWOLENIA

ZRZECZENIE SIĘ NA DZIAŁANIE SS

10.1 PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM POSTANOWIENIEM O ARBITRAŻU, ABY ZROZUMIEĆ SWOJE PRAWA. Z WYJĄTKIEM ZAKAZÓW PRAWA, ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA, JAKIE MOŻESZ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI, MUSZĄ ZOSTAĆ ROZSTRZYGNIĘTE W DRODZE OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO POUFNEGO ARBITRAŻU. PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I ZGADZASZ SIĘ Z PRAWA DO ROZPRAWY PRZEZ SĄDÓW PRAWNYCH. PRAWA, KTÓRE MIESZKAŁBY PAŃSTWO W PRZYPADKU SĄDU, TAKIE JAK ODKRYCIE LUB PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ, MOGĄ BYĆ BARDZIEJ OGRANICZONE LUB MOGĄ NIE ISTNIEĆ.

10.2 UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE MOŻE ZŁOŻYĆ ROSZCZENIE TYLKO W SWOIM INDYWIDUALNYM ZAKRESIE, A NIE JAKO POWÓD (PRZEWODNIK LUB INNY) LUB CZŁONEK ZESPOŁU W JAKIMKOLWIEK DOMNIEMANYM ZLECENIU LUB POSTĘPOWANIU REPREZENTUJĄCYM. PONADTO ZGADZA SIĘ, ŻE ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ POSTĘPOWANIA LUB ROSZCZEŃ LUB PRZEWODNICZĄC W INNY SPOSÓB JAKIEJKOLWIEK FORMY POSTĘPOWANIA PRZEDSTAWICIELSKIEGO LUB ZBIOROWEGO.

10.3 UŻYTKOWNIK I SPÓŁKA ORAZ KAŻDY Z JEJ PRZEDSTAWICIELÓW, RODZICÓW KORPORACYJNYCH, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, STOWARZYSZONYCH, WSPÓŁPRACOWNIKÓW, NASTĘPCÓW I CESJI WYRAŻA ZGODĘ NA ARBITRAŻ (Z WYJĄTKIEM SPRAW, KTÓRE MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE W PRZYPADKU NIEWIELKICH ROSZCZEŃ SĄDOWYCH), ROZSTRZYGANIA SPORÓW, Z WYJĄTKIEM PONIŻEJ OKREŚLONYCH, W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH SPORÓW I ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY, USŁUGI LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH, CHYBA ŻE ZNAJDUJESZ SIĘ W JURYSDYKCJI, KTÓRA ZAKAZUJE WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA Z SPORÓW ARBITRACYJNYCH.

10.4 Arbitraż jest bardziej nieformalnym sposobem rozstrzygania sporów niż proces sądowy. W arbitrażu wykorzystywany jest neutralny arbiter zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, co pozwala na bardziej ograniczone odkrycie niż w sądzie i podlega bardzo ograniczonej kontroli sądowej. Takie same odszkodowania i ulgi, jakie może zasądzić sąd, mogą zasądzić arbitrzy. Więcej informacji na temat arbitrażu można znaleźć na stronie http://www.adr.org.

10.5 Strona, która zamierza wystąpić o arbitraż, musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o zamiarze arbitrażu („Zawiadomienie”) przez międzynarodowego kuriera z mechanizmem śledzenia lub, w przypadku braku podanego nam przez Ciebie adresu pocztowego , w inny dostępny dla nas sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie do Spółki musi być zaadresowane na adres: Florinis 7, Greg Tower, 2nd Floor, 1065, Nicosia, Cyprus (odpowiednio „Adres zawiadomienia o arbitrażu”). Powiadomienie będzie (i) opisywać podstawę i charakter roszczenia lub sporu; oraz (ii) określić konkretną żądaną ulgę („Żądanie”). Jeśli Ty i Firma nie osiągniecie porozumienia w sprawie rozstrzygnięcia roszczenia w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, wówczas Ty lub my możemy wszcząć postępowanie arbitrażowe, jak określono poniżej, lub złożyć indywidualne roszczenie w sądzie ds. drobnych roszczeń.

10.6 AMERYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE ARBITRAŻOWE („AAA”) BĘDZIE WYŁĄCZNIE ZARZĄDZAĆ ARBITRAŻEM ZGODNIE Z ZASADAMI ARBITRAŻU KOMERCYJNEGO ORAZ PROCEDURAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI SPORY DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW („Zasady”), ZMODYFIKOWANE NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

10.7 Jeśli rozpoczniesz arbitraż przeciwko nam, musisz dostarczyć drugie Zawiadomienie do Spółki na adres zawiadomienia o arbitrażu w ciągu siedmiu (7) dni od rozpoczęcia arbitrażu. Regulamin i formularze AAA są dostępne online pod adresem http://www.adr.org. O ile Twoje Żądanie nie jest równe lub większe niż 1000 USD lub zostało złożone w złej wierze, w takim przypadku ponosisz wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie opłaty za zgłoszenie, jeśli musisz uiścić opłatę za zgłoszenie w celu wszczęcia postępowania arbitrażowego przeciwko nam, wówczas my niezwłocznie zwróci Państwu potwierdzoną opłatę za zgłoszenie po otrzymaniu przez nas drugiego zawiadomienia na adres zawiadomienia o arbitrażu, że rozpocząłeś arbitraż, wraz z pokwitowaniem uiszczenia opłaty za zgłoszenie.

10.8 Arbitraż będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim. Zgodnie z Regulaminem zostanie wyznaczony jeden, niezależny i bezstronny arbiter, którego główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Aleksandrii w stanie Wirginia (jeśli pochodzisz ze Stanów Zjednoczonych) lub w Nikozji na Cyprze (jeśli nie jesteś ze Stanów Zjednoczonych). , zmodyfikowane w niniejszym dokumencie. Ty i Firma zgadzacie się przestrzegać następujących zasad, które mają na celu usprawnienie procesu arbitrażowego i zmniejszenie kosztów i obciążeń stron: (i) arbitraż będzie prowadzony online i/lub będzie oparty wyłącznie na pisemnych oświadczeniach, konkretny sposób do wyboru przez stronę wszczynającą arbitraż; (ii) arbitraż nie będzie wymagał osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie; oraz (iii) każdy wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wniesiony do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji.

10.9 W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK I FIRMA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE UŻYTKOWNIK I FIRMA MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO INNYM TYLKO W RAMACH TWOJEJ LUB JEJ INDYWIDUALNEJ MOCY, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK ZBIORU W JAKIEJKOLWIEK PODEJMOWANYCH ZBIORACH ZBIOROWYCH, PRZEDSTAWICIELI LUB CONSOLI . PONADTO ZGADZASZ SIĘ, ŻE ARBITRA NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ POSTĘPOWAŃ WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA I NIE MOŻE INACZEJ PRZEWODZIĆ ŻADNEJ FORMY POSTĘPOWANIA REPREZENTACYJNEGO LUB ZBIOROWEGO,

BĄDŹ ŻE JEŚLI TO SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIE JEST NIEWYKONALNE, CAŁOŚĆ NINIEJSZEJ SEKCJI O OBOWIĄZKOWYM ARBITRAŻU BĘDZIE NIECZYNNA.

10.10 Arbiter ma wyłączne i wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji, konstrukcji, ważności, zastosowania lub wykonalności niniejszych Warunków, Polityki prywatności i niniejszego postanowienia dotyczącego arbitrażu. Arbiter ma wyłączne i wyłączne prawo do określenia, czy niniejsza klauzula arbitrażowa może zostać wyegzekwowana wobec osoby niebędącej stroną niniejszej umowy i czy osoba niebędąca stroną niniejszych Warunków może egzekwować swoje postanowienie przeciwko Tobie lub nam.

10.11 Za wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, arbiter wyda ostateczną, poufną decyzję w ciągu 120 dni od daty powołania arbitra. Arbiter może przedłużyć ten termin o dodatkowe 30 dni po przedstawieniu ważnej przyczyny oraz w interesie wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie postępowania arbitrażowe będą zamknięte dla publiczności i poufne, a wszelkie zapisy z nimi związane zostaną trwale zapieczętowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do uzyskania potwierdzenia wyroku arbitrażowego przez sąd. Wyrok arbitra będzie miał formę pisemną i będzie zawierał oświadczenie określające powody rozstrzygnięcia roszczenia. Arbiter zastosuje prawo stanu Wirginia bez względu na jego zasady kolizyjne podczas prowadzenia arbitrażu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze warunki i korzystanie z Usługi stanowią dowód transakcji obejmującej handel międzystanowy. Interpretacja, wykonanie i postępowanie zgodnie z niniejszą sekcją 11 będzie regulowana przez Federalną Ustawę Arbitrażową Stanów Zjednoczonych („FAA”). Wszelkie wydane orzeczenie będzie ostateczne, z zastrzeżeniem możliwości odwołania zgodnie z FAA.

10.12 Powyższe postanowienia niniejszego punktu 11 nie mają zastosowania do jakichkolwiek roszczeń, w których każda ze stron domaga się słusznego zadośćuczynienia w celu ochrony praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innej własności intelektualnej takiej strony. Aby uniknąć wątpliwości, zgadzasz się, że w przypadku naruszenia niniejszych Warunków przez Firmę lub osobę trzecią, ewentualne szkody lub szkody wyrządzone Tobie nie będą uprawniały Cię do ubiegania się o nakaz sądowy lub inne sprawiedliwe zadośćuczynienie przeciwko nam, a Twoje jedynym środkiem zaradczym będzie odszkodowanie pieniężne, z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności określonych w niniejszych Warunkach.

10.13 Ty i my zgadzamy się, że niezależnie od wszelkich innych praw, które strona może mieć na mocy prawa lub na zasadzie słuszności, wszelkie roszczenia wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami (w tym Polityką prywatności) lub Usługą, z wyłączeniem roszczenia o odszkodowanie, muszą zostać wszczęte z AAA lub wniesione w sądzie ds. drobnych roszczeń w Aleksandrii w stanie Wirginia w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia. W przeciwnym razie taka przyczyna działania jest trwale i na zawsze przedawniona. Ten jeden (1) rok obejmuje trzydziestodniową (30) procedurę poprzedzającą spory, o której mowa w podpunkcie 12.5 powyżej.

10.14 Wszelkie roszczenia wniesione przeciwko Firmie muszą zostać rozstrzygnięte zgodnie z niniejszą sekcją. Wszelkie roszczenia zgłoszone lub wniesione niezgodnie z niniejszym punktem będą uważane za nieprawidłowo zgłoszone. Jeśli złożysz roszczenie sprzeczne z niniejszą sekcją, Firma może odzyskać honoraria adwokackie i zwrot poniesionych kosztów, pod warunkiem, że Firma powiadomi Cię na piśmie o nieprawidłowo złożonym roszczeniu, a Ty nie wycofasz niezwłocznie takiego roszczenia.

10.15 W przypadku wprowadzenia przez nas jakiejkolwiek istotnej zmiany w niniejszym postanowieniu o arbitrażu (innej niż zmiana naszego adresu powiadomienia o arbitrażu), możesz odrzucić taką zmianę, wysyłając nam pisemne powiadomienie na nasz adres powiadomienia o arbitrażu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zmiany, w którym to przypadku użytkownik natychmiast zakończy korzystanie z Usługi, a niniejsza sekcja, obowiązująca bezpośrednio przed odrzuconymi poprawkami, pozostanie w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

10.16 Jeżeli tylko paragraf 11.9 powyżej lub całość niniejszego paragrafu 11 zostanie uznana za niewykonalną, wówczas całość niniejszego paragrafu 11 będzie nieważna i w takim przypadku strony zgadzają się, że wyłączna jurysdykcja i miejsce opisane w paragrafie 12 będzie regulować wszelkie działania wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane.

10.17 UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MIESZKAŁBYŚ PRAWO DO POSTĘPOWANIA W SĄDZIE, DO ROZSTRZYGNIĘCIA TWOJEJ SPRAWY PRZEZ SĘDZIEGO LUB PRZYSIĘGŁYCH ORAZ DO BYCIA STRONĄ POSTĘPOWANIA ZBIOROWEGO LUB REPREZENTACYJNEGO. JEDNAK ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA ROZPATRYWANE JEST INDYWIDUALNIE I WYŁĄCZNIE W RAMACH WIĄŻĄCEGO, OSTATECZNEGO I POUFNEGO ARBITRAŻU.

10.18 UŻYTKOWNIK MA PRAWO ZREZYGNOWAĆ Z NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA O ARBITRAŻU W CIĄGU TRZYDZIEŚCI (30) DNI OD DATY PIERWSZEGO UŻYCIA LUB PRÓBY UŻYCIA USŁUGI, PIŚMIĄC NA ADRES DO [email protected] LUB NA ADRES POWIADOMIENIA O ARBITRAŻU. ABY REZYGNACJA BYŁA SKUTECZNA, MUSISZ PRZESŁAĆ PODPISANE PISEMNE POWIADOMIENIE O REZYGNACJI I ZAWIERAJĄCE WYSTARCZAJĄCE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT UŻYTKOWNIKA, ABY W CIĄGU 30 (TRZEDZIEŚCIU) DNI MOŻNA CIĘ ZIDENTYFIKOWAĆ. JEŚLI UPŁYnęło WIĘCEJ NIŻ TRZYDZIEŚCI (30) DNI, NIE MOŻESZ ZREZYGNOWAĆ Z TEGO POSTANOWIENIA I MUSISZ DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU WEDŁUG

RTH W NINIEJSZEJ UMOWIE.

 1. PRAWO WŁAŚCIWE

11.1 Niniejsze Warunki oraz korzystanie przez użytkownika z Usługi podlegają prawu Anglii i Walii, z wyłączeniem kolizji zasad prawa.

11.2 W zakresie, w jakim jakiekolwiek powództwo dotyczące jakiegokolwiek sporu na podstawie niniejszej Umowy może zostać wniesione do sądu, takie powództwo będzie podlegać wyłącznej jurysdykcji:

11.2.1 sądy stanowe i federalne w mieście Aleksandria w stanie Wirginia – jeśli jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych; lub

11.2.2 sądy Nikozji, Cypr – jeśli nie jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych;

11.2.3 i niniejszym nieodwołalnie poddają się Państwo osobistej jurysdykcji i właściwości miejscowej takich sądów oraz zrzekają się wszelkich zarzutów dotyczących niewłaściwego miejsca lub niewygodnego forum.

 1. POSTANOWIENIA RÓŻNE

12.1 Żadne opóźnienie lub zaniechanie przez nas w wykonywaniu któregokolwiek z naszych praw wynikających z nieprzestrzegania lub niewykonania przez Ciebie niniejszych Warunków nie naruszy takiego prawa ani nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się ich lub zrzeczenie się przez Spółkę któregokolwiek z zobowiązania, warunki lub umowy, które mają być wykonane przez Ciebie, nie będą interpretowane jako zrzeczenie się wszelkich kolejnych naruszeń lub jakichkolwiek innych zobowiązań, warunków lub umów zawartych w niniejszym dokumencie.

 1. 2 Z zastrzeżeniem sekcji 12, jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy i zostaną zmienione tak, aby były ważne i wykonalne, odzwierciedlając intencje stron w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

12.3 O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, niniejsze Warunki określają całą umowę między Tobą a Firmą dotyczącą jej przedmiotu i zastępują wszystkie wcześniejsze obietnice, umowy lub oświadczenia, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące takiego przedmiotu.

12.4 Spółka może przenieść lub scedować dowolne i wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na dowolną inną osobę w dowolny sposób, w tym poprzez nowację, a akceptując niniejsze Warunki wyrażasz zgodę na takie przeniesienie i przeniesienie Spółki. Potwierdzasz, że umieszczenie w Serwisie wersji niniejszych Warunków wskazującej inną osobę jako stronę Warunków stanowi ważne zawiadomienie o przeniesieniu praw i obowiązków Spółki wynikających z Umowy (chyba że wyraźnie wskazano inaczej).

12.5 Wszelkie informacje przekazywane w Serwisie są uważane za komunikację elektroniczną. Kiedy komunikujesz się z nami za pośrednictwem Usługi lub za pośrednictwem innych form mediów elektronicznych, takich jak poczta e-mail, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Zgadzasz się, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną i że takie komunikaty, a także zawiadomienia, ujawnienia, umowy i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, są równoważne z komunikacją pisemną i będą miały taką samą moc i skutek, jak gdyby były zostały sporządzone na piśmie i podpisane przez stronę wysyłającą zawiadomienie. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że klikając przycisk oznaczony „WYŚLIJ”, „KONTYNUUJ”, „DODAJ DO KOSZYKA”, „PŁATNA” lub podobne linki lub przyciski, składasz prawnie wiążący podpis elektroniczny i zawierasz prawnie wiążący kontrakt. Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje zgłoszenia elektroniczne stanowią Twoją zgodę i zamiar związania się niniejszymi Warunkami. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW TRANSAKCJI ROZPOCZĘTYCH LUB ZREALIZOWANYCH W RAMACH USŁUGI.

12.6 W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie niniejszych Warunków w zakresie, w jakim takie niewykonanie wynika z czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą Spółki.

 1. KONTAKT

Jeśli chcesz wysłać jakiekolwiek powiadomienie zgodnie z niniejszymi Warunkami lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące Usługi, możesz skontaktować się z nami pod adresem: [email protected]

PRZECZYTAŁEM NINIEJSZE WARUNKI I AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE POSTANOWIENIA ZAWARTE POWYŻEJ.

Ostatnia aktualizacja: 29 wrzesień 2022